Skip to content
Bulunduğunuz sayfa: Anasayfa arrow Köyümüzden Haberler arrow MUHTARLIKTAN DUYURULUR
MUHTARLIKTAN DUYURULUR Yazdır E-posta
Cumartesi, 16 Mart 2013

KÖYÜMÜZE NİSAN AYINDA KADASTRO GELECEK KÖYLÜLERİMİZE DUYURULUR
MUHTAR  KEMAL YAYIKCI  05388232270


 
1842 yılına ait Norveç kadastro kayıtları, her arsanın ismi, sahipleri, eski ve yenikayıt numaralarını göstermektedir.
1825 yılına ait Çekoslovak kadastro haritası
Lézignan, Hautes-Pyrénées civarında Napolyon kadastrosu için toprak kullanımını gösteren kadastral harita (1809). Etiketler, yukardan aşağı, kır, kullanılabilir toprak, otlak, bağ/bahçe, maki, orman, kestane ağaçları, kayalık, bataklık.

Kadastro, bir bölgedeki özel arsaların kaydıdır;[1] bu arsalar sistematik şekilde numaralandırılır, her birinin çevresi ve parsel tanımlayıcısı büyük ölçekli haritalarda gösterilir, hem haritada hem de kayıt defterinde bu arsanın niteliği, büyüklüğü, değeri ve onunla ilgili hukukî haklar belirtilir.[2] Gündelik dilde kadastronun birkaç anlamı vardır: Birincisi, özel arsaların bir kamu kuruluşunda tutulan kayıtlarıdır. İkinci anlamı bu kayıtları tutan ve onları idare eden kuruluşun adıdır. Üçüncü anlamı bu kuruluşun yaptığı işlerdir. Türk Dil Kurumu kadastroyu "bir ülkedeki her çeşit arazi ve mülk yerinin, alanının, sınırlarının ve değerlerinin devlet eliyle belirlenip plana bağlanması işi" olarak tanımlar.[3] Türk Kadastro Kanunu'nda kadastro "taşınmaz malların sınırlarının arazi ve harita üzerinde belirtilerek hukuki durumlarının ve üzerindeki hakların tespit edilmesi işlemi" olarak tanımlanmıştır.[4] Sıfat hali "kadastral"dir. Kadastral haritalara güncel dilde tapu haritası veya kadastro paftası da denir. Kadastrolar dünyada çoğu ülkede, tapu sicili gibi başka belgelerin eşliğinde kullanılır.

Etimoloji [değiştir]

Kadastro, Fransızca "Cadastre", o dile de İtalyanca "catastro" sözcüğünden gelmiştir. Catastro sözcüğünün kaynağı Yunanca κατάστιχον ([katastikhon], defter veya kayıt) ve ondan önce κατά στίχον ([kata stikhon] "çizgi üzerinden") sözcükleridir; yani kadastro arsa sınırlarını belirleyen köşe taşları arasındaki düz çizgiler ve mesafeler boyunca ilerlemek kavramından türetilmiştir. Bizans İmparatorluğunda toprak vergisinin adı katastikon olmuş, Venedik Cumhuriyeti kendi vergi sistemi için Bizans sistemini uygulamış ve bu adı catasticon olarak yeniden İtalyancalaştırmıştır.[5]

Amaç [değiştir]

Kadastro kayıtlarının üç amacı vardır: 1) ödenecek emlak vergisi miktarını belirlemek için bir toprağın değerini kaydetmek, 2) mülkiyet haklarının korunması için toprağın boyutlarını ve sınırlarını belirlemek, 3) imar planlaması ve kırsal kalkınma için bir temel oluşturmak. Farklı ülkelerde bu amaçların hangisinin önde geldiğine bağlı olarak kadastronun farklı anlamları, farklı kurumlaşmaları olabilir. Örneğin eski Doğu Bloğu ülkelerinde özel mülkiyet olmamasına rapmen kadastro daireleri vardı, bunların amacı beş yıllık kalkınma planlarına destek olmaktı; bu ülkelerin kadastro kayıtlarında toprak kalitesi, su kaynakları ve yollara yakınlık, iklim şartları gibi bilgiler bulunurdu. Batı Avrupa'da kadastronun amacı toprak vergisinin toplanmasını sağlamakken, Britanya'da esas amaç mülkiyet haklarının korunmasıdır.[6]

Bu amaçlara hizmet eden üç tip kadastro bilgisi olabilir: 1) malî kadastro: toprağın değeri, 2) hukuki kadastro: toprak üzerindeki haklar. 3) geometrik kadastro: toprağın ölçümleri, parçaları, gösterimi ve konumu hakkında bilgiler. Çoğu ülkede bu bilgilerin üçü de kaydedilir.

Toprak değeri genelde alım-satım bilgilerine dayalıdır ama ihtiyaca göre bazen toprağın değeri yeniden belirlenebilir.

Hukuki kadastro bilgilerinde örneğin ipotekli bir arsada hem arsanın sahibi hem de ipotek sahibi belirtilebilir, bir derebeylik sisteminde hem toprağın sahibi hem de üzerinde çalışan çiftçi belirtilebilir, başka durumlarda geçiş veya kullanım hakları, mülkiyetten ayrı olarak kaydedilebilir. Geometrik kadastro bilgilerini elde etmek için haritacılık ve yazılı metinlerdeki arazi tariflerine dayanılır. Yazılı kayıtların olmaması halinde yerel yetkililerin sözlü ifadesine de dayanılabilir.

Tarih [değiştir]

Fransa'da Maine-et-Loire'da 1750'den kalma bir derebeylik arazı planı.

Kişilerin topraklarının sınırlarının bilinmesi gereği çok eskilere dayanır. MÖ 3000 yıllarında Nil vadisindeki tarım haklarının düzenlenmesi için kayıtlar mevcuttur.

Girsu'da (Mezopotamya'da) M.Ö. 2300 yıllarına ait bir kil tablette bir grup toprak parselinin planları, yüzölçümleri ve tasfirleri bulunmuştur. Etrüsk medeniyeti hakkındaki Etrusca disciplina belgelerinde, şehirlerin kurulmasında kadastro işlemlerinin dinî ve töresel bir bağlam içinde yapıldığı yazılıdır.

Sümer kralı Şulgi, Ur şehri için bir toprak kayıt sistemi kurmuştur.

Roma eyaletlerinde toprak vergisi capitatio terreno nun toplanmasında vergi amaçlı toprak birimlerine "capitatio" (veya capist) denirdi. Bu toprak birimlerin kaydına (bir başka görüşe göre, bir bölgedeki toprak sahiplerinin kaydına) Capitastrum denirdi. Orta çağlarda bu kayıtlar capitastrum olarak adlandırılırdı ve bu sözcük sonra catastrum olarak değişmiştir.[7]

Orta Çağlarda Avrupa'da kadastronun amacı, vergi toplamak amacıyla kilise topraklarının, derebeylerinin, çiftçilerin toprakların büyüklüğünü belirlemekti. Bu kayıtlar mülkü tasvir edip yaklaşık büyüklüğünü belirtmenin yanı sıra, bazen basit planlar da içerirdi. Derebeyi için çalışan vasallar durumunda toprağın sahibi olan derebeyi ve onu çalıştıran çiftçinin adları da kaydedilirdi. İngiltere'de Domesday Book bunun ilk örneklerindendir. I. William emriyle 1086'da İngiltere'nin her tarafında toprak sahiplerinin ne kadar toprak ve hayvan sahibi olduğu belirlenmişti. Bu kitaba dayanarak kimin ne kadar vergi ödeyeceği belirlenmişti.

Araplar'ın 10. yy'da Sicilya'yı istilasında defter adı verilen basit bir toprak kayıt sistemi başlatılmıştır. Bu sistem Güney İtalya'nın Normanlar tarafından istilasından sonra Catalogus baronum olarak geliştirilmiştir.

Fransız ihtilaline kadar Fransa'daki kadastro çalışmaları yerel amaçlar (derebeyi için) için kullanılırdı. VII. Charles, XIV. Louis ve XV. Louis, merkezî bir kadastro oluşturmaya gayret etmelerine rağmen politik direnme, ekonomik imkasızlıklar ve ölçüm araçlarının yetersizliği nedeniyle bunu gerçekleştirememişlerdir. Yerel kadastro kayitlari vardi ama herbiri farklı esaslara göre çalışırdı. İlk defa Napolyon, Fransa'daki 100 milyon toprağın herbirini kaydettirmiştir. Avrupa'daki millî kadastro sistemleri Napolyon'un girişimiyle ilk defa Avrupada 15 Eylül 1807'de başlamıştır. İlk haritalı kadastro kayıtları 18. yüzyılda Savoya Dükalığı'nda hazırlanmıştır.

Osmanlılarda toprak kayıtları tahrir defterlerinde tutulurdu. Bu defterlerde vergi mükellefleri ve onların mülkleri hakkında bilgiler tutulurdu.

Kadastral harita [değiştir]

1850'lerde ABD'de odometre kullanan bir mesahacı

Kadastral harita, bir bölgedeki tüm emlağın (arsa ve binaların) haritasıdır ve kadastro kayıtlarının parçasıdır. Tapu dairesindeki kayıtlı mülklerin konumu ve sınırların resmî kanıtı sayılır. Haritada arsaların sınırları ve kayıt numaraları, belediye sınırları, binalar ve arazinin kullanım amacı kaydedilebilir.

Türkiye'de kadastral haritalar parsel, ada gibi parçalara bölünebilir. Kadastro parseli, sınırları belli bir mülkiyet arazisidir. Kadastral ada çevresi doğal kadastral ada ve yapay sınırlarla çevrili olan yere kadastral ada denir. İmar uygulaması yapılınca kadastro parsellerinin yerine imar parselleri gelir. Kadastral yollar, imar planı olmayan bölgelerde kadastro haritalarındaki kimsenin mülkiyetinde olmayan alanlardır. İmar planı yapıldığında imar planları genelde bu yollara göre oluşur.

Kadastro haritaları altyapı yatırımlarının belirlenmesinde, uzun vadeli jeolojik ve ekolojik çalışmalarda da gözününe alınır, eğer toprak mülkiyeti, incelenen olguda bir rol oynuyorsa. Kadastro haritalarında bölge isimleri, parsel ve tapu numaraları, mevcut yapıların yerleri bitişik yol ve sokak isimleri, belli sınırları uzunlukları ve daha eski haritalara referenslar bulunur.

Standart topografik kadastral haritalar, planimetre ayrıntıları ve özellikle mülkiyet sınırlarını ayrı, yükseklik bilgilerini (eşyükseklik eğrisi) ayrı, göstermek üzere iki kalıp halinde ve birbirleri ile çakıştırılabilir nitelikte üretilen paftalardır. Haritada doğal sınırlar (yol, kıyı, nehir gibi) ve binalar da belirtilebilir. Modern kadastro haritalarında ise coğrafi bilgi sistemleri kullanılmaktadır. Kadastral harita yapmak için arazide saha ölçüm yapan kişilere mesahacı denir.

Kadastral haritalarin üretilmesi için arazi ölçümleri yapıldığı gibi havadan fotoğraf alımı da kullanılır. Bu ölçümler geodezik ve fotogrametrik bilgisayar programlarla haritalara dönüştürülür.

Tapu kayıtları ile ilişki [değiştir]

Tapu, bir emlağın mülkiyetinin kime ait olduğunu gösteren belgedir. Kadastro ise o emlağın büyüklüğünü ve konumunu tanımlar. Çeşitli ülkelerde tapu ve kadastro idaresi arasındaki ilişkiler farklıdır.[8]

  • Alman sisteminde tapu, kadastral sisteme bağlıdır. Her arsanın sahibi merkezi bir kurumda kayıtlıdır, devlet o arsanın sahibinin kim olduğunu kayıtlarında tutar. Kadastronun amacı toprak ve parselleri tespit etmektir, bu yüzden kadstro dairesi çevre bakanlığı (veya benzeri) bir bakanlığa bağlı olur.
  • Fransız/Latin/ABD sisteminde arsanın özellikleri tapu belgesi üzerinde kaytılıdır. Alım satım yapıldıktan sonra yeni mal sahibi tapusunu kaydettirir. Tapuda belirtilen arsa özellikleri kadastrodakini tutmayabilir. Kadastro kaydı toprak kaydından ayrı olarak yapılan bir işlemdir. Arazi ölçümlerinin esas amacı vergilendirmedir, bu yüzden kadastro dairesi maliye bakanlığına bağlıdır.
  • İngiliz sisteminde tapu ve kadastro kayıt sistemi bütünleşmiştir. Arsanın tespiti tapu işleminin parçasıdır.
Son Güncelleme ( Pazar, 02 Haziran 2013 )
 

Köyümüzden Haberler

Fırın Evini Yeniledik

ImageTahsin Ağcanın Yaptırmış Olduğu Fırın Evini Yeniledik 

 
Caminin Etrafını Düzenledik

Image Camyi Düzenledik

 
Mektep Odasını Temizledik

 Image Mektep Odasını Teizledik

 
Girişimci Yengemiz

Image Yengemiz Alucrada Organizasyon İşine Başladı

 
Köy Konağına Yeni Ocak Geldi

Image Seher Yurt Köy Konağına Yenibir Ocak Hediye Etti

 
Beyoğlu Belediyesinde Müdürümüz Var

Image Ahmet (ERHAN) Metinyurt Beyoğlu Belediyesinde Müdür Oldu

 
KÖYDE ÜZÜCÜ OLAY

Image KÖYDE CIKAN TARTIŞMADA BİRKİŞİ YARALANDI

 
HÜSEYİN CANİKLİ YENİDEN MUHTAR

 Image HÜSEYİN CANİKLİ YEBNİDEN MUHTAR SECİLDİ

 
Mete Metinyurt İlce Başkanı Oldu

mhp alucra ilce başkanı ile ilgili görsel sonucu

MHP Alucra İlce Başkanlığına METE METİNYURT Secilmiştir

 
GELİNİMİZ BAŞKAN ADAYI

Image GELİNİMİZ GÜLLÜ AĞCA BAŞKAN ADAYI

 
KÖYDE LOGAR LAR TOPLANIYOR
Image KÖYÜMÜZDE DEREDE BULUNAN GİERLER TOPLANIYOR
 
ALPERNE GECMİŞ OLSUN
 ImageMUAMMER PACACININ OĞLU  CAMİDE DÜŞMÜŞ
 
MUHTAR KAZA YAPTI
Image ESKİ MUHTARIMIZ ZAFER KAZA YAPTI
 
KÖYDE PATLAMA OLDU
 ImageMUZAFFER  ALTINTOPRAKIN BABASI   İBRAHİM'İN   EVİNDE PATLAMA OLDU
 
FIRIN YAPIMI
ImageHER EVE LAZIM FIRIN
 
KÖYDE KASIRGA VAR
ImageKÖYDE CIKAN KASIRGA KÖYÜMÜZE ZARAR VERDİ
 
KÖYDE REFERANDUM YAPILDI
Image KÖYÜMÜZDE REFERANDUM SONUCLARI ACIKLANDI
 
KÖYDE YANGIN VAR
 Image SÜLEYMAN AĞCA NIN EVİ YANDI
 
KÖYÜMÜZDE ORMAI YANGINI
 ImageKÖYÜMÜZÜN ORMANI YANDI
 
KÖYÜMÜZDE KURAN KURSUMUZ ACILDI
Image KÖYÜMÜZDE KURAN-I KERİM KURSU ACILMIŞTIR KÖYÜMÜZE HAYIRLI OLSUN
 
Köyü Fırını Yenileniyor
Image

Alucra İğdecik Köyündeki köy fırını yenileniyor.


 
SONDAJ CALIŞMASI SONUC VERDİ
ImageKÖYDE YAPILAN SONDAJ CALIŞMASINDA SU CIKTI
 
Bakan Canikli Teyzesinin Cenazesine Katıldı
Image BAKANIMIZ NURETTİN CANİKLİNİN TEYZESİ VEFAT ETMİŞTİR
 
TAPULAR DAĞITILIYOR
Image İĞDECİK KÖYÜ MUHTARLIĞINDAN TAPULARIN DAĞITILDIĞI BİLDİRİRİLDİ
 
ALUCRA İLCE OLMAKTAN CIKIYOR
Image   MUHTAR HÜSEYİN CANİKLİ KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANIYLA YAPILAN TOPLANTIDAN ALUCRAYA GÖCÜ BAŞLATIYORLAR
 
YÜCEL YANIKDAĞNIN KİTABI CIKTI
Image RAHMETLİ KADİR YANIKDAĞ NIN AMARİKADİKİ OĞLU YÜCEL YANIKDAĞ NIN KİTABI CIKTI
 
MUHTAR CALIŞIYOR
Image SUDEPOSU VE YOLLAR YAPILIYOR
 
KÖYDE KIŞLIK YAKACAK VERİLDİ
Image  HERYIL OLDUĞU GİBİ KIŞLIK YAKACAK ORMANDAN ALINDI
 
EŞREFGİLİN HÜSEYİN KAZA YAPTI
 Image EŞREFGİLİN HÜSEYİN YANIKDAĞ ORDUDA KAZAYAPTI
 
KÖYÜMÜZÜN MUHTARI BELLİ OLDU
Image KÖYÜMÜZDE MUHTAR SECİMİ YAPILDI 35E 23 OYLA MUHTAR BELLİ OLDU
 
TORUNUMUZ ŞEHİD OLDU
Image KÖYÜMÜZÜN TORUNU BURAK CAN KARAMANOĞLU OKMEYDANINDA ŞEHİD OLDU
 
MUHAR KEMAL YOLA DEVAM DEDİ
Image KEMAL YAYIKCI MUHTARLIK SECİMİNDE DEVAM DEDİ
 
HÜSEYİN CANİKLİ KÖYDE MUHTAR ADAYI
Image HÜSEYİN CANİKLİ ADAY
 
HÜSEYİN YANIKDAĞ NIN EVİ YANDI
ImageALMANCI HÜSEYİN YANIKDAĞ NIN EVİ ELEKTRİK KONTAĞINDAN CIKAN YANGIN  SONUCU EVİN BİRKISMI YANMIŞTIR
 
HAMZA AĞCA KAZAYAPTI
ImageHAMZA AĞCA ORMAN KONTROLLERİ YAPARKEN KAZAYAPTI
 
TAŞTAN KARDEŞLER KAZA YAPTI
Image SALİM TAŞTANIN OĞULLARI GİRESUN DERELİDE KAZA YAPTI
 
12. Alucra Ekin ve Kültür Festivali 11 Ağustos'da
Image

Alucra Kaymakamlığı, Alucra Belediyesi ve Alucra Kalkınma ve Eğitim Vakfının organizesinde yapılacak olan 12. Alucra Ekin ve Kültür Festivalinin organizasyon programı belli oldu.


 
Mezmek( İğdecik) Köyünün Sosyal Tarihi ve Kuzkaya Mah.Camii
Image Meskûn (yerleşik) halkın tamamı Müslüman olup, 1570’de 33 nefer-i (erkek) Müslim bulunmaktadır. Karyenin mahsulleri hakkında bir kayıt bulunmamaktadır. Karyenin vergi hâsılı 1520’de 50 akçe, 1570’de rusûmlarla birlikte 2200 akçedir. Alucra’
 
KEKLİK ABLA KAZA GECİRDİ


ALUCRADA TIRAFİK KAZASI GECİRDİ

 
SÜLEYMAN AĞCA YA GECMİŞ OLSUN
Image SÜLEYMAN AGCA'NIN  İNEĞİNE ELEKTİRİK CARPMIŞ
 
KADASTRO KÖYDE ÖLCÜME BAŞLADI
Image KÖYDE KADOSTRO ÖLCÜMÜ YAPIYOR
 
Davetsiz Misafir Ekibi Alucra'da
Image

Samanyolu Televizyonunun beğeniyle izlenen programı "Davetsiz Misafir" ekibi ve sunucusu Turgay Başyayla Özel Başaran Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurduna teşrif ettiler.

 


 
MUHTARLIKTAN DUYURULUR
Image
NİSAN AYIN DA KÖYÜMÜZE KADASTRO GELECEK KÖYLÜLERİMİZE DUYURULUR
 
KÖYDE ERKEN SEÇİM YAPILDI
Image
KÖYÜMÜZDE AĞZA SECİMİ YAPILDI
 
Paranın Başına Canikli mi Geliyor?
Image

Vatan,Sözcü ve bir çok gazete dün Başbakan Erdoğan'ın halen Bakanlar Kurulu'nda bulunan 4 bakanını değiştireceğini iddia etti.


 


 
HASAN BASRİ SERVET METİNYURT KÖYE GİDERKEN KAZA YAPTI
Image SERVET METİNYURT İSTANBULDAN KÖYE GİDERKEN ŞEBİN KAREYSARA GELMEDEN KAZA GECİRMİŞTİR
 
Alucra'ya Meslek Edindirme Kursu Açıldı
Image         

Kursa katılan kursiyerlere, 560 saat teorik ve pratik Bayan Hasta ve Yaşlı Refakatçisi mesleğinde eğitim verilecek.


 
Alucra Yöresel Kalkınma Derneği Başkanı Ahmet Tekoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Erdoğan Bayr
Image

Alucra Yöresel Kalkınma Derneği Başkanı Sayın Ahmet Tekoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Erdoğan Bayraktar’a “İstanbul Anadolu Yakası Hal ve Lojistik Merkez” kuruluşu kapsamında projelendirilen ATÜ (Anadolu Hal ve Lojistik Teknoloji Üniversitesi)’ne bağlı pilot proje A-YKF (Alucra Yöresel Kalkınma Fakültesi) kuruluş çalışmaları hakkında bilgi sundu.


 
ALUCRA YÖRESEL KALKINMA FAKÜLTESİ
İstanbul Anadolu Yakası’nda kurulması planlanan ATÜ (Anadolu Teknoloji Üniversitesi) Yöresel Kalkınma Enstitüsü’ne bağlı olarak Anadolu’nun 10 karakteristik kırsal/kentsel yerleşim alanında (Çan, Bekilli, Akşehir, Karaman, Kilis, Kurtalan, Malazgirt, Besni, Bafra ve Alucra) “Yöresel Kalkınma Fakülteleri” kuruluş hazırlık çalışmaları sürdürülüyor. Arazi tahsisi, tapu kadastral düzenlemeler ve kentsel tasarım proje çalışmaları tamamlanmış olan Alucra Yöresel Kalkınma Fakültesi, pilot uygulama alanı olarak öncelikle ele alınıyorImage
 
Canikli, Havaalanında İncelemelerde Bulundu
Image

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, çalışmaları devam eden havaalanı inşaatında incelemelerde bulundu.


 
Doktara Öğrencisi Olacak, Organik Ürün Yetiştirecek
Image

Doktara Öğrencisi Olacak, Organik Ürün Yetiştirecek

AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, Hürriyet'in haberine göre 4 yıl siyasete veda edecek isimler arasında. Peki siyaset sonrası Canikli ne yapacak? 
Canikli'den Ziyaret
Image Ak Parti Grup Başkan Vekili ve İlimiz Milletvekili Nurettin Canikli Vali Dursun Ali Şahine nezaket ziyaretinde bulundu.
 
kAYMAKAMI MAKAMINDA ZİYARET ETTİK
ImageKAYMAKAM HACI ARSLAN UZANI MAKAMINDA ZİYARET ETTİK
 
TEŞEKKÜRLER NEVZAT METİNYURT
ImageORMAN BÖLGE MÜDÜRÜNDEN KÖYÜMÜZE HEDİYE
 
Alucra'da Keklikler Doğayla Buluştu
Image2012 yılında Gaziantep Keklik Üretme İstasyonundan alınan 500 adet Keklik Alucra ilçesi, Demirözü köyünde Adaptasyon Kafeslerine alınmıştır.
15 gün sonra, 3 Ağustos Cuma günü, Alucra Kaymakamı Sayın Hacı Arslan UZAN, Orman Su İşleri Bakanlığı, 12. Bölge Müdürü, Giresun Şube Müdürü ve köy muhtarlığının katılımı ile doğaya yerleştirilmiştir.
 
Çocukluğunuzda Kına Taşlarından Ellerinize Kına Yaptınız mı?
ImageÇocukluğunuzda Kına Taşlarından Ellerinize Kına Yaptınız mı?
 
KAYMAKAM KÖYÜMÜZDE
ALUCRA KAYMAKAMI KÖYÜMÜZDE ZİYARTE BULUNMUŞTUR
 
İĞDECİK KÖYÜ 2012 KIR GEZİSİ
ImageNurettin Canikli'nin köyünden adına yakışır piknik...

AK Parti Gurup Başkan Vekili Nurettin Canikli'nin köyü , Alucra'nın İğdecik Köyü, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdikleri piknik şöleninde yine hediye yağmuru vardı. Dernek yönetimi üyelerine içerisinde iki adet IPAD ve 15 çeyrek altın olmak üzere toplamda 87 adet hediye dağıtarak bir rekora imza attı.

 
Alucra Ekin Festivali 26 Ağustos 2012 tarihinde yapılacaktır
ImageGeleneksek olarak her yıl yapılan Alucra Ekin Festivali 26 Ağustos 2012 tarihinde yapılacaktır.

Bitmesi beklenen  Alucra Otogarının açılış tarihi 25. Ağustos 2012, açılışın ertesi gün yapılması planan Alucra Ekin Festivali 26.Ağustos 2012 tarihinde yapılacaktır.

Alucra Vakıf başkanı Necdet Bekci'den aldığımız bilgiye göre bu sene 12.si yapılacak Alucra Ekin festivali'nde katılan sanatçılara ücret ödenmeyecektir. Katılan sanatçıların ücretleri her yıl Alucra Vakfında Öğrencilere verilen burs için kullanılacaktır.
 
AKCİCEKLİ KOMŞULARIMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ
ImageFOTOĞRAFLAR DHA ajansdan alınmıştır. 21.06.2012 16.35
DHA Tokat Niksar MUHABİRİ Mustafa TURAPOĞLU- Fatih YILMAZ'ın Haberi - 21.06.2012 15:48

 
ALUCRA KAYMAKAMI KÖYÜMÜZDE
ImageAlucra Kaymakamı Sayın Furkan SANCAKTUTAR köyümüzü ziyaret ederek teftişte bulundu.Kaymakamımız köyümüze gelerek incelemelerde bulunduktan sonra köyümüzün muhtarıyla birlikte yapım aşamasında olan köy konağımıza da gelerek konağımızla ilgili köy muhtarımızdan bilgi aldı.Kaymakamımızın ziyareti bizleri çok mutlu etmiştir.Bu nazik ziyaretinden dolayı kaymakamımıza tüm köy halkı olarak teşekkür ediyor başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz.
 
Köy Konağı Yapım Aşamasında
ImageMilletvekilimizin gayretleriyle devlet ihalesiyle Yanlıs Yapılan İhale nediyle ici dışı elektrik ve suyu catısı yapılmakta merdiveni catının altına beton mozayik dökulecekmi merdiven ve betenon mozayik ihalede olmadıgından yapılamıyor ustanın söylemesine kenarlardaki beton mozayik olmazsa sıvanın tekrar eskisi gibi olacaıgndan bahsediyor gönüllü halkımızı teşviklerini bekliyoruz bu başlamayla allahın izniyle sizin desteklerinizle bitecek
 
Alucra Nahiyesine Tabi Mezmek(İğdecik) Köyü
ImageAlucra.Com. Araştırmacı Şaban Taştan'ın Karye-i Mezmek Tabi’ Mezbur Nahiye-i Alucra (Alucra Nahiyesine Tabi Mezmek(İğdecik) Köyü) çalışmasını sizlerle buluşturuyoruz
 
NE GAVUR NE MÜSLÜMAN
ImageRahmetlı dedemden baslayatım bırcok insana kızardı kotu soylerdı ama kın dutmazdı bagzı kelımelerini şimdi anlıyorum abdühü osman negavur ne müslüman itten kuzu dogmaz itten itdogar bunungıbı bircok tarihi sözleri vardı malesef tanıyorum dedıgın ınsanları tanıyamıyorsun kımın gavur kımın musluman oldugunu bılemıyorsun kımın kımden dogdunu bılemıyorsun birtoplumda kım nekadar fazla yardımda bulunursa ona yaptı kadar kötülügümüz dokunmustur kım baskasınınyardımlarını yerıne getırmısse onu sankı kendısı yapmıs gıbı lanse edılmıştır insanı tanımak istiyorsan gel dernege bir toplum kuruluşuna yönetiminde bulun ayidatını duzeli ode kımsenın teysırı altında kalmadan
 
Mezmek Karyesi(İğdecik Köyü) Vakıf Cami Beratı
ImageOsmanlı Arşivinde Hicri 1278 ( 1862) tarihi ve Dosya 375, Gömlek No 6, Fon Kodu A.MKT.NZD ile kayıtlı, konu özeti itibarıyla da “Alucra nahiyesinin Mezmek karyesindeki Vakıf Camii’nin imamet ve hitabetine mutasarrıf olan Abdullah’ın beraatının yeni
 
Allah şüpesiz adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara bakmayı emreder.
Image“Allah şüpesiz adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara bakmayı emreder. Hayâsızlığı, fenalığı, haddi aşmayı yasak eder. Tutasınız diye size öğüt verir."
 
Tarih Sayfalarında Alucra Kuzkaya

ImageAraştırmacı Şaban Taştan ve Murat Tosun tüm köylerimizin nüfus sayım belgelerinin açıklamalarını sizlere ulaştıracaklartır. Alucra. Com olarak bu çalışmaları yayınlamaktan çok mutlu olduğumuzu ifade ederiz… Alucra.com sayfamızda bu çalışmalar için ...

 
Tarihten Sayfalar; Alucra'da Bir Hatt-ı Hümayun
ImagePadişahın el yazısının da bulunduğu belgeye Hatt-ı Hümayun denilir. Osmanlı Diplomatika ilmine göre bu belgeler dibace, tuğra unvan, elkâb, dua gibi bölümlerden oluşur. Bunlardan elkâb (lâkablar) bölümünde resmi yazının muhatabı olan makam veya zatın rütbe ve seviyesine uygun hitaplar yer alır; ihtimamla seçilmiş kelimelerle, belli bir edebi üslup içerisinde muhatabın makam ve şahsına hürmet ifade edilir, vazife ve mesuliyetleri hatırlatılırdı. Sadrazam’ın, Şeyhülislam’ın, Kadı’nın, Müderris’in, Yeniçeri ağası’nın, Şehzade ve Padişah kızlarına yazılan yazıların hep ayrı elkâb’ı bulunmaktaydı.
 

En Çok Okunan Köy Haberleri

Mobil Aidat

Mobil Aidat

Üye Girişi

Üye Girişi

Atatürk Köşesi

DuyurularDÜĞÜN GÜNLERİ

DÜĞÜN NİŞAN GÜNLERİNİZİ BURDAN YAYINLAYALIMZiyaretçi Defteri

Son Yazılan Mesaj
nuri
selaattin SÜLEYMANOĞLU'NA HAYIRLI UĞURLU
Ziyaretçi Defteri - Görüşleriniz bizim için değerlidir...

Kaybettiklerimiz

Sanal Mezarlık

Chat

Herkes burada, sen neredesin?
Chat
Chat için üye girişi yapmalısınız!
Üye Ol

Okuyucu Yorumları

  • Allah kabul etsin. Makamı Cennet inşallah.
  • Bir iğdecikli olarak O'nunla gurur duyuyorum. Rabb...
  • okun duğunu bilelim her okuduğun haberin altına yo...
  • öncelikle başkanımıza ve ekibine başarılar dilerim...
  • EY ALUCRALIYIM DİYE GEÇİNEN İSTANBUL DA YAŞAYANLAR...

Dinimiz İslam

Kur'an-ı Kerim Dinle


 
KDS Konsepti | COMPETAN Bilgi Teknolojileri | Profesyonel Web Projeleri - Web Tasarım - Hosting - Alan Adı Tescili - Köy Dernek Sitesi - Köy Sitesi - Dernek Sitesi -  - Köy Dernek Web Sitesi - Köy Web Sitesi - Dernek Web Sitesi - Kişisel Web Sitesi - Şirket Web Sitesi - Kişisel Site - Şirket Sitesi - Şahıs Sitesi - Şahıs Web Sitesi